An Toàn - Tăng Trưởng - Hiệu Quả

Công Ty TNHH Hoàng Long - Cung cấp các mặt hàng bảo hộ lao động trong và ngoài nước
Hotline: 0912 43 1616 - 0933 366 168
Cửa hàng: 110i1 đường khuất duy tiến, thanh xuân, hà nội

Hỗ trợ trực tuyến
bán hàng 0978880285
tư vấn 0912 43 1616
Đăng ký thành viên để được giá tốt nhất
Đăng nhập              Đăng ký
Sản phẩm khuyến mại
set_filenames(array('PRODUCT_CONTENT'=>$template_file_path.'product.tpl')); global $db; $id=(isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']):0); $id_category=0; $id_supplier=0; //Thong tin chi tiet cua sp $sql = "Select * From product Where id_product=$id"; $price = 0; $price_discount = 0; $discount = 0; $gia_ban = 0; if($res = $db->get_results($sql, ARRAY_A)){ foreach($res as $res){ $id_category = $res['id_category']; $id_supplier = $res['id_supplier']; $small_image = (empty($res['small_image']))?'':""; $larger_image = (empty($res['larger_image']))?'':$url.'/data/'.$res['larger_image']; $price = $res['price'];; if($member_id !='') { $price_discount = $res['price']*(100-$member_reduction_percent)/100; $gia_ban = $price_discount; $discount = ($res['price']*$member_reduction_percent)/100; $str_member_price = $price_discount; $str_price = $price_discount; } else { $str_member_price = ''; $str_price = $res['price']; $gia_ban = $price; } $template->assign_vars(array( 'SMALL_IMAGE' =>$small_image, 'LARGER_IMAGE' =>$larger_image, 'IMAGE_CART' => ($res['small_image']=="")?"":$url."/data/".$res['small_image'], 'ID_PRODUCT' =>$res['id_product'], 'NAME' =>$res['name'], 'LINK_REWRITE' =>$res['link_rewrite'], 'SUPPLIER' =>get_name_with($res['id_supplier'],'id_supplier','name', 'supplier',''), 'CODE' =>$res['code'], 'TAGS' =>$res['tags'], 'ID_CATEGORY' =>$res['id_category'], 'PRICE' => number_format(intval($str_price)), 'STR_PRICE' => $str_price, 'MEMBER_PRICE' => $str_member_price, 'DISCOUNT' => $discount, 'GIA_BAN' => $gia_ban, 'QUANTITY' =>$res['quantity'], 'DESCRIPTION_SHORT' =>$res['description_short'], 'DESCRIPTION' =>$res['description'], 'NAME_CATEGORY' =>get_name_with($res['id_category'],'id_category','name','category',''), 'LINK_REWRITE_CATEGORY' =>get_name_with($res['id_category'],'id_category','link_rewrite','category','') )); } } //HIEN THI SLIDE HINH ANH $stt=0; $sql = "SELECT * FROM hinh_anh WHERE hien_thi=1 AND id_parent='$id'"; $rows = get_rows('hinh_anh', " And id_parent=$id"); if($rows>0) { if($res = $db->get_results($sql, ARRAY_A)){ foreach($res as $res){ $stt++; $src_nho = empty($res['ten_file_nho'])?'':$url.'/data/product'.$id.'/'.$res['ten_file_nho']; $anh_nho = empty($res['ten_file_nho'])?'':''.$res['ten'].''; $src_lon = empty($res['ten_file'])?'':$url.'/data/product'.$id.'/'.$res['ten_file']; $anh_lon = empty($res['ten_file'])?'':''.$res['ten'].''; $template->assign_block_vars('HINH_ANH',array( 'ID'=> $res['id'], 'TEN'=> $res['ten'], 'ANH_LON'=> $src_lon, 'ANH_NHO'=> $src_nho, 'LINK_REWRITE'=>$res['link_rewrite'] )); } } } // //Mot so sp khac $stt=0; $sql = "SELECT * FROM product Where active=1 and id_product<>".$id." and id_category='".$id_category."' and (id_supplier='".$id_supplier."') Order By id_product DESC Limit 0,80"; if($res = $db->get_results($sql, ARRAY_A)){ foreach($res as $res){ $stt++; $img = (empty($res['small_image']))?'':''; $name = ""; if(strlen($res['name'])>230) { $vitri = strrpos(substr($res['name'],0,230),' '); $name = substr($res['name'],0,$vitri)."..."; } else { $name = $res['name']; } if($member_id !='') { $price = $res['price']*(100-$member_reduction_percent)/100; $str_member_price = $price; $str_price = number_format($res['reduction_price']); } else { $str_member_price = ''; $str_price = number_format($res['price']); } $template->assign_block_vars('SPKHAC', array( 'ID' =>$res['id_product'], 'IMAGE' =>$img, 'NAME' =>$name, 'LINK_REWRITE' =>$res['link_rewrite'], 'XUONGDONG' =>($stt%4==0)?'
':'', 'PRICE' => $str_price, 'MEMBER_PRICE' => $str_member_price )); } } //Het sp khac $template->pparse('PRODUCT_CONTENT'); ?>
Sản phẩm nổi bật
Tags

ハノイの安全性、シートベルト、スチールチップの靴、安全靴、ヘルメット、防毒マスク、反射服、ゴーグル、耐薬品性の衣類、化学薬品耐性の手袋,

Hanoi safety, seat belts, steel tip shoes, safety shoes, helmets, gas masks, reflective clothing, goggles, chemical resistant clothing, chemical resistant gloves

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HOÀNG LONG
cửa hàng :110i1 đường khuất duy tiến cạnh Ngõ 13 khuất duy tiến, thanh xuân, hà nội

Xưởng sản xuất : Bình Minh, Thanh Oai,HÀ NỘI
Email: baohohoanglong@gmail.com
Hotline: 093336 6168 - Tel : 0462 959 487

 

Hanoi safety, seat belts, steel tip shoes, safety shoes, helmets, gas masks, reflective clothing, goggles, chemical resistant clothing, chemical resistant gloves